Kongreler

Çağrı Metni

 

V. ORTADOĞU'DA SİYASET VE TOPLUM KONGRESİ

14-15 KASIM 2020

SAKARYA - TÜRKIYE

Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü tarafından periyodik olarak düzenlenen Ortadoğu'da Siyaset ve Toplum Kongresi'nin beşincisi 14-16 Kasım 2020 tarihinde online olarak gerçekleştirilecektir. Kongre, ilgili bilim insanlarını bir araya getirmek suretiyle Ortadoğu araştırmalarına yön verecek, yeni perspektifler kazandıracak bir platform oluşturmayı hedeflemektedir. 2018 yılında düzenlenen dördüncü kongrenin üzerinden geçen iki sene boyunca Ortadoğu siyasetinde önemli gelişmeler yaşanmıştır. Aşağıda detaylandırılacağı üzere kongrede bölgedeki tarihsel, siyasal ve toplumsal gelişmelere farklı pencerelerden bakılması hedeflenmektedir.

ÖNEMLİ TARİHLER

Bildiri Özetleri için Son Tarih: 18 Eylül 2020

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 12 Ekim 2020

Tam Metin Gönderilmesi Son Tarih: 23 Kasım 2020

İletişim:   www.middleeastcongress.org

    middleeastcongress@gmail.com

    www.ormer.sakarya.edu.tr

 

Ortadoğu, kapsadığı coğrafi alan, içerisinde barındırdığı etnik ve dini yapının çeşitliliği, inşa ettiği medeniyet ve var olma süresi bakımından insanlık tarihi boyunca görmezden gelinemez bir bölge olmuştur. Bölgeyi değişik açılardan ele alan pek çok araştırma ve etkinlik gerçekleştirilmiş olsa da bunların yeterli olmadığı ve çok daha fazlasının yapılması gerektiği açıktır. I. Dünya Savaşı'nın ardından bölge üzerinde kurulan ulus-devletler, savaşın üzerinden yüzyıllık bir süre geçmesine rağmen gerek dış müdahaleler gerekse de iç çekişmeler sebebiyle siyasi, kültürel ve toplumsal gerilimlerin muhatabı haline gelmiştir. Bu da kaçınılmaz bir biçimde, Ortadoğu coğrafyasının tarihsel mirasının ve kendine özgü yapısının her açıdan değerlendirmeye tabi tutulmasını gerekli kılmaktadır.

Ortadoğu 21. yüzyıla da önemli gelişmelerle girmiştir. 2010 yılından itibaren Ortadoğu'da başlayan halk isyanları bağlamında bakıldığında başta bölge ülkeleri olmak üzere küresel çapta önemli yeni sonuçlar ortaya çıkmıştır. Bölgenin var olan kaotik yapısı bu süreçte daha karmaşık bir hal almıştır. Arap ayaklanmalarının vadettiği demokratik dönüşüm beklentileri yerini bir süre sonra iç savaşlar, Körfez bölgesindeki nüfuz mücadelesi ve Filistin meselesine bırakmıştır. Nitekim ABD'deki başkan değişikliği ve Donald Trump'ın Ortadoğu politikası bölgede yeni dinamikleri tetiklemiştir.

Trump'ın Kudüs kararı ile uzun süredir bölge gündeminde kendisine yer bulamayan Filistin meselesi tekrar gündeme taşınmış, İran'a karşı sertlik politikası ise bölgedeki ittifak ilişkilerinin yeniden tasarlanmasına zemin hazırlamıştır. Öte yandan Rusya'nın önemli bir küresel güç olarak bölge meselelerine daha fazla müdahil olması, Ortadoğu denklemindeki güç mücadelelerine yeni bir ivme kazandırmıştır. Tüm bu gelişmeler, bölgesel ve küresel aktörleri bütün unsurlarıyla yeni bir tarihsel meydan okumayla karşı karşıya bırakmaktadır. Bu meydan okuma, Ortadoğu'da din-devlet ilişkilerinden devlet-toplum ilişkilerine, küresel aktörlerin mevcudiyetinden politika yapıcıların davranışlarına, yeni ittifak arayışlarından nüfuz mücadelelerine kadar bir dizi kavramı, olguyu ve süreci yeniden düşünmeyi her zamankinden daha fazla gerekli kılmaktadır.

Arap Ayaklanmaları'nın hemen ardından Ortadoğu coğrafyası statükonun sarsıldığı ve bununla bağlantılı olarak iktidar mücadelelerinin yaşandığı bir sürece girerken, gelinen noktada geleneksel güç odaklarının kendi pozisyonlarını yeniden tahkim etme çabaları göze çarpmaktadır. Bölgedeki bu hareketlilik ve ortaya çıkan yeni durumlar neticesinde gerek politika belirleyiciler gerekse sosyal bilimciler Ortadoğu'daki toplumsal ve siyasal dinamikleri yeniden değerlendirme ihtiyacı hissetmişlerdir.

Bu kongre; Ortadoğu'da gerçekleşen güncel olaylar ve dönüşümlerle birlikte, bölge halklarına, toplumlarına ve siyasi yapılarına dair diğer bir takım konuları (Ortadoğu'nun yüz yılı, siyasal iktidarların dönüşümü, nüfuz mücadeleleri, sivil-asker ilişkileri, demokratik siyaset, yeni teo-politik söylemler, otoritenin sosyal meşruluğu, sosyal adalet, ulusal self-determinasyon, Ortadoğu'nun uluslararası siyasetteki konumu, dış politika, göç/mülteciler, Kudüs meselesi) yeniden ele almak ve tartışmak amacıyla araştırmacıları ve alana yönelik çalışma yapan değerli bilim insanlarını bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Kuruluşundan bu yana bu amaç doğrultusunda çalışmalar yürüten Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü, bölgedeki tarihsel sürecin ve toplumsal dinamiklerin daha derinden anlaşılması amacıyla akademisyenleri, bilim insanlarını, siyasi figürleri ve her kesimden aktivistleri V. Ortadoğu Kongresine davet etmektedir.

Kongrenin dili Türkçe ve İngilizcedir.

Kongre'de sunulacak olan tüm bildiri özetleri çift kör hakemlik sitemi ile değerlendirilecektir.  Dileyen katılımcılara ilgili hakem kurullarından geçmek koşuluyla bildirilerini "Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi" veya "Ortadoğu Yıllığı"nda yayınlatma imkânı sunulacaktır.

Kongreye katılım için en fazla 250 kelimelik bildiri özetlerinin sitede paylaşılan form ile birlikte, 18 Eylül 2020tarihine kadar middleeastcongress@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir. Ortadoğu araştırmalarıyla ilgilenen bilim insanlarının katılımını beklediğimiz kongre hakkında daha detaylı bilgilere ve diğer duyurulara www.ormer.sakarya.edu.tr ve www.middleeastcongress.org web sitemizden ulaşabilirsiniz. Kongredeki tebliğlerin, aşağıda panel içeriklerinde belirtilen konular bağlamında olması talep edilmektedir.

Saygılarımızla…

 

 

 

 

 

 

1- Arap Ayaklanmalarının 10. Yılında Ortadoğu ve Toplumsal Sorunlar

 • Arap Ayaklanmaları Sonrasında Ortadoğu Siyaseti
 • Bölgesel ve Küresel Aktörlerin Arap Ayaklanmalarına Yönelik Politikaları
 • Arap Ayaklanmalarının Bölge Ekonomisine ve Toplumsal Yapısına Etkisi

2- İsrail-Filistin Meselesi ve Uluslararası Politika

 • İsrail'in Filistin'deki İşgal Politikaları
 • Trump Sonrası ABD'nin İsrail/Filistin Politikası
 • Filistin Siyaseti: Hamas ve El-Fetih

3- Körfez Bölgesi: Ortadoğu'da Yükselen Aktörler

 • Körfez Ülkelerinde Siyasi ve Toplumsal Dönüşüm
 • Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ortadoğu'ya Yönelik Politikaları
 • Bölgesel ve Uluslararası Aktörlerin Körfez Politikası

4- Doğu Akdeniz'de Küresel ve Bölgesel Rekabet

 • Libya Krizi ve Bölgesel Güvenlik
 • Küresel ve Bölgesel Aktörlerin Libya Politikaları
 • Doğu Akdeniz Ekseninde Şekillenen Yeni Bölgesel İttifaklar

5- Suriye İç Savaşı

 • Suriye İç Savaşında Yerel Aktörlerin Geleceği
 • Bölgesel ve Uluslararası Aktörlerin Suriye Politikası
 • Mülteci Sorunu

6- Türkiye-Ortadoğu İlişkileri

 • Türkiye'nin Bölgesel Aktörlerle İlişkileri
 • Türkiye ve Büyük Güçlerin Ortadoğu Siyaseti
 • Türkiye'nin Ortadoğu Siyasetinin Ekonomi-Politiği

7- Ortadoğu'nun Ekonomi Politiği

 • Ortadoğu'da Ekonomi-Politik Rekabet
 • Büyük Güçlerin Ortadoğu'ya Yönelik Ekonomi Politikaları
 • Petrol Krizi ve Etkileri

8- Uluslararası Siyasette Ortadoğu

 • ABD'nin Ortadoğu Politikası
 • Rusya'nın Ortadoğu Siyaseti
 • Ortadoğu Ülkelerinin Uluslararası Siyasetteki Rolü

9- Ortadoğu'da Göç ve Mülteciler

 • Ortadoğu'da Göç Hareketleri
 • Uluslararası Güvenlik ve İnsani Güvenlik Arasında Ortadoğu'da Göç
 • İç Savaşların Geleceği ve Mülteciler

10- İran'da Toplum, Din ve Siyaset

 • İran Dış Politikası ve Ortadoğu'daki Krizler
 • Bölgesel ve Küresel Aktörlerin İran ile İlişkileri
 • İran'da Toplumsal Hareketler ve Rejimin Geleceği

11- Lübnan'da Ekonomik ve Siyasal Kriz

 • Lübnan Protestoları ve Sosyo-Politik Etkileri
 • Beyrut Limanı Patlamasının Bölgesel ve Uluslararası Etkileri
 • Ekonomik Krizin Lübnan, Suriye ve Diğer Bölgesel Aktörler Üzerindeki Yeri

12- Kuzey Afrika'da Toplum ve Siyaset

 • Tunus'ta Sosyo-politik Dönüşümün Sancıları
 • Libya'nın Toplumsal Yapısı ve İç Savaş