Duyurular

Doktora Yeterlik Sınav Başvurusu

2020-2021 BAHAR YARIYILI DOKTORA YETERLİK SINAV BAŞVURUSU VE UYGULAMA ESASLARI

 

2020-2021 BAHAR YARIYILI

DOKTORA YETERLİK SINAV BAŞVURUSU

Başvuru: 2020-2021 bahar yarıyılında yeterlik sınav başvurusu yapmak isteyen öğrencilerin 15 Şubat -30 Nisan 2021 tarihleri arasında ekte yer alan başvuru formunu ve enstitüden temin edecekleri not durum belgesini (ormer@sakarya.edu.tr  adresinden talep edebilirler) danışman öğretim üyesine imzalattıktan sonra enstitüye elden teslim edebilir ya da ormer@sakarya.edu.tr adresine gönderebilirler. Yeterlik sınavına başvuru yapan öğrencilerin uzmanlık alan dersine yazılmaları gerekmektedir.

Birinci yeterlik sınavından başarısız olan öğrenciler herhangi bir başvuruda bulunmaksızın 2020-2021 bahar yarıyılında (30 Haziran 2021 tarihine kadar) yeterlik sınavına gireceklerdir. İkinci yeterlik sınavına girecek öğrencilerin uzmanlık alan dersine yazılmaları gerekmektedir.

Not: Yeterlik sınavına başvuran adayların aşağıda belirtilen uygulama esaslarını okumaları önemle rica olunur.

YETERLİK SINAVI UYGULAMA ESASLARI

1) Doktora Yeterlik sınavları Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında olmak üzere yılda 2 defa yapılır.

2) Ders aşamasını tamamlayan öğrenci doktora yeterlik sınav başvurusunu Ocak - Haziran dönemi için 01 Ocak – 30 Nisan, Temmuz Aralık dönemi için 1 Temmuz – 31 Ekim tarihleri arasında enstitüye yapması zorunludur. İlgili tarihler dışında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

3) Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler en geç beşinci yarıyılın; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. İlgili yarıyılların sonunda yeterlik sınavına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir

4) Yeterlik sınavları, EABD başkanlığı tarafından ilgili EABD'de görev yapan öğretim üyeleri arasından önerilen ve EYK'ce onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komitenin görev süresi üç yıldır. Komiteden ayrılan öğretim üyesi yerine EABD başkanlığının gerekçeli önerisi ve EYK kararı ile yeni bir üye atanır. Yeni üyenin görev süresi komitenin görev süresi ile aynıdır.

5) Doktora yeterlik komitesi; sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla, tamamı ilgili alandan olmak üzere danışman dahil (yurt dışında görevlendirilmiş olması durumunda bu şart aranmaz) dördü Üniversite dışından dokuz kişilik sınav jürisini önerir. Her öğrenci için en az ikisi Üniversite dışından olmak şartı ile beş kişilik yeterlik jürisi EYK kararı ile belirlenir. Gerekli görülmesi durumunda EYK önerilen jüri üye sayısını arttırabilir.

6) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavlardan başarılı sayılmak için her iki sınavdan da 100 üzerinden en az 75 puan almış olmak gerekir.

7) Yeterlik sınavı tarihi danışman tarafından belirlenerek, ilan edilmek üzere sınav tarihinden en az yedi gün önce yazılı olarak enstitüye bildirilir. Sınav, enstitü tarafından belirlenen salonda ve ilan edilen tarihte dinleyiciye açık olarak yapılır. Sınav tarihi ve salonu ilan edilmeden yapılan ve enstitü tarafından ilan edilen tarih ve salonda yapılmayan sınav tekrarlanır.

8) Doktora yeterlik sınav jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumlarını değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna en az salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, doktora yeterlik komitesi başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla teslim edilir.

9) Öğrenci doktora yeterlik sınavına başvurduğu dönemde girmek zorundadır. Mazeretsiz olarak belirlenen süre içerisinde sınava girmeyen öğrenci başarısız sayılır.

10) Yeterlik sınavından başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölümden/bölümlerden bir sonraki yeterlik döneminde aynı jüri önünde tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan veya sınava girmeyen öğrencinin kayıt yenileyip yenilemediğine bakılmaksızın enstitü ile ilişiği kesilir. 

Başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.Yorumlar

 Bu girdiye toplam (0) yorum yapılmıştır.